ERCSI FALANSZTER

Továbbra sem választotta meg az Alpolgármestert a Képviselő-testület

2019. december 17. 22:00 - FischerÁdám

A Képviselő-testület nem támogatta a testvértelepülési szerződés azonnali megkötését Madéfalva településsel, a testvértelepülési kapcsolatok kialakításának előkészítésére viszont felkérte a Polgármestert. Harmadik alkalommal is elutasította a Képviselő-testület Szabó Tamás polgármester jelöltjét az alpolgármesteri tisztség betöltésére. Az Önkormányzat ezzel mulasztásos törvénysértést valósít meg. Az Önkormányzat felülvizsgálja a Dunakavics Kft támogatási szerződését, és a városgazdálkodási feladatok elosztását az egyes vállalatok között. Orbán Balázs ügyvezető január 31-gyel nyugdíjba vonul. A Képviselő-testület megállapította az Önkormányzat tagjainak a tiszteletdíjait. Nyílt ülést tartott a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság és a Képviselő-testület is. Fischer Ádám képviselő beszámolója.

f_001_1.png

Napirend előtt Gólics Ildikó képviselő kért tájékoztatást az Ipari Parkban létesítendő hulladékfeldolgozó üzemekkel kapcsolatban. Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy a CU-TM nevű vállalat bérel egy telephelyet, ahol kábelekről mechanikailag távolítanak el burkolatokat, egy másik – szintén hulladékfeldolgozással foglalkozó – vállalat pedig jelezte az érdeklődését az Ipari Parkban található területekkel kapcsolatban. Ez utóbbi vállalat egy nagyobb, szelektív hulladékfeldolgozással foglalkozó telephelyet szeretne létesíteni. Mindkét telephely ügyében a Környezetvédelmi Hatóság jár el, mint engedélyező hatóság. A Polgármester elmondta, hogy

a két vállalat által végzett tevékenység nem jár a lakosság egészségét károsító hatással, ellenben mindkét vállalat munkahelyeket teremthet a város népének és adóbevételt hozhat az Önkormányzatnak.

 Tájékoztatás a tervezett Hulladék-feldolgozókról

A Testület végül felkérte Szabó Tamás polgármester, hogy a soron következő testületi ülésre hívja meg a CU-TM képviselőit, hogy mutassák be a tevékenységüket.

Gólics Ildikó képviselő tájékoztatást kért az „Ercsi Város Önkormányzata” nevű Facebook oldallal kapcsolatban. Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy a város népének a médiafogyasztási szokásaihoz alkalmazkodva szükségesnek találta egy önkormányzati tájékoztató felület indítását a Facebookon is. Elmondta, hogy természetesen bármelyik Képviselő tehet közzé ott hivatalos tájékoztatást aláirt levél formájában.

Papp György tanácsnok elmondta, hogy egy gyámhatósági ügy folyományaként az ülést megelőző héten az ügyben érintett család a Sportcsarnokban betörte a portaépület egyik ablakát és fenyegette a portást. A Testület felkérte a Közbiztonsági munkacsoportot az eset kivizsgálására, és a jövőbeli megismétlődésének a megakadályozására irányuló lépések átgondolására.

Papp György tanácsnok tájékoztatást kért arról, hogy a várossal szerződéses kapcsolatban álló médiaszolgáltatón kívüli, a testületi ülésekről felvételt készítő operatőr milyen céllal végzi ezt a tevékenységet. Válaszomban (Fischer Ádám, képviselő, e sorok írója) elmondtam, hogy 10 helyivel július folyamán megalapítottuk a Falanszter Egyesület nevű egyesületet, amit a Székesfehérvári Törvényszék november 8-án vett nyilvántartásba. Az Egyesület elnöke én vagyok, a három tagú elnökség másik két tagja pedig Szabó Tamás polgármester és Poszpisekné Ujvári Ágnes, a Szociális Bizottság nem képviselő bizottsági tagja. A felvételeket az Egyesület egyik tagja készíti

azzal a céllal, hogy az Egyesület Facebook felületén élőben követhetővé tegye a Képviselő-testület munkáját.

Sandi József képviselő tájékoztatást kért a Győri Máté korábbi polgármester által a Kifarill Szociális Szövetkezetnek, a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül tett szándéknyilatkozatával kapcsolatban. Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy a Szövetkezetnek egy pályázat megvalósításához lett volna szüksége a megígért támogatásra, azonban a pályázaton végül nem nyertek, így tárgytalanná vált a kérelmük.

Gólics Ildikó képviselő tájékoztatást kért az Assix Kft-vel kötött opciós szerződéssel kapcsolatban, aminek keretében a vállalat megvenne egy telket az Ipari Parkban. Szabó Tamás polgármester elmondta, hogy a Kft nem nyerte meg azt a pályázatot, amiből a vásárlást finanszírozta volna. Ennek ellenére továbbra is szándékában áll a vásárlás, de ez az idei évben már nem fog tudni megvalósulni így. A Polgármesteri Hivatal és az Assix Kft dolgozik a megoldáson.

Az Önkormányzat 2028-ig tartó haszonbérleti szerződést köt az Ercsi Kinizsi Horgászegyesülettel a Kis-Duna horgászati célú hasznosítására. A mederfenék kotrásán kívül minden karbantartási feladat ezen időszak alatt az Egyesületre hárul. A Kis-Dunán előzetes egyeztetés után, engedéllyel alkalomszerűen végezhető sporttevékenység (például evezés), de alapvetően tilos a horgászattól eltérő használat, így a fürdés is. A Kis-Duna környékére autóval behajtani továbbra is tilos, ugyanis az Natura 2000 védettség alá eső terület. A gépkocsi-parkoló nem tartozik a haszonbérleti szerződéssel érintett területhez, így annak a fenntartása továbbra is az Önkormányzat feladata. A Kis-Duna környéki faállományt ritkító hódokkal kapcsolatban az Önkormányzat szakértőkhöz fordul tanácsért, hogy hogyan tudnák elejét venni a további fapusztulásnak.

A Képviselő-testület elvi jóváhagyását adta egy üresen álló, elhanyagolt telek értékesítéséhez a Diófa utcát és a Nyár utcát összekötő utcában.

Hozzászólásomban (Fischer Ádám, képviselő, e sorok írója) kifejtettem, hogy a savanyúréti szegregátumban tapasztalható rendezetlen viszonyok felszámolását csak úgy tartom elképzelhetőnek, ha az Önkormányzat a környékbeli ingatlanok minél nagyobb részére szerez tulajdonjogot. Elmondtam, hogy minden eladott telekkel távolabb kerül az Önkormányzat attól a céltól, hogy érdemi kontrollt tudjon gyakorolni a területen jellemző illegális közműrákötések vagy a gyakori és intenzív lakosság-cserélődés felett.

Sandi József képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy a meglátása szerint az Önkormányzat számára hasznosabb az, ha egy telek magánkézbe kerül és azt rendben tartják, mintha az Önkormányzat tulajdonában, de rendezetlenül és szemetesen maradna. Álláspontja szerint inkább az üresen álló és gazdátlan telkek ügyében kellene az Önkormányzatnak intézkednie. Papp György tanácsnok ehhez hozzátette, hogy az ilyen ingatlanok számba vételét és a tulajdonosaiknak a felkeresését évek óta végzi a Közbiztonsági munkacsoport, de sokszor nehéz megtalálni és nyilatkozatra bírni a tényleges tulajdonosokat.

A Képviselő-testület nem támogatta a testvértelepülési szerződés megkötését, és ehhez kapcsolódóan pályázaton történő indulást az erdélyi Madéfalva településsel.

Gólics Ildikó képviselő elmondta, hogy a testvértelepülési kapcsolat létesítését és a pályázaton való részvételt elhamarkodott döntésnek tartaná, ugyanis mindkettő sok kötelezettséget ró Ercsi Önkormányzatára. A Testület végül a felmerült ötletek alapján felkérte Szabó Tamást, hogy 2020 nyaráig készítsen elő testvértelepülési megállapodásokat olyan erdélyi településekkel, amelyikekkel Ercsinek már van kialakult kapcsolata, a Szapáry-család egykori birtokainak elhelyezkedése mentén magyarországi és ausztriai településekkel, illetve a rác nemzetiségi hagyományok okán horvátországi településekkel.

Vita testvértelepülési kapcsolatok létesítéséről

A Képviselő-testület elutasította a kóbor állatok befogására szerződött Polisz Kft kérelmét, amiben a szolgáltatási díjainak az emelését kérte. A képviselők elmondták, hogy a szolgáltatás nem működik megfelelően, a Kft munkatársai nem érkeznek meg időben a riasztásokra, így az állatok befogás legtöbbször nem történik meg. A Testület felkérte a közbiztonsági munkacsoportot arra, hogy egyeztessen a Polisszal a szolgáltatás javításának a feltételeiről, szükség esetén pedig vegyék fel a kapcsolatot más, hasonló tevékenységet ellátó cégekkel.

Elfogadta a Képviselő-testület a közbeszerzési szakértői feladatokat ellátó Standard Procura Kft és az ügyvédi feladatokat ellátó Ákos Elek és Koppány Tibor által tett ajánlatokat a szakemberek és az Önkormányzat közti együttműködés folytatásának feltételeiről. Ezeknek megfelelően a szakemberek 2024. végéig kötnek szerződést az Önkormányzattal. A közbeszerzési szakértő éves díja nettó 3 795 000 Ft, az ügyvédeké pedig összesen nettó 7 200 000 Ft.

Letette esküjét Novozánszky Katalin a Pénzügyi Bizottság nem képviselő tagja is, így teljessé vált minden bizottság SzMSz szerinti létszáma.

Novozánszky Katalin eskütétele

Harmadik alkalommal is elutasította a Képviselő-testület Szabó Tamás polgármester jelöltjét, Fischer Ádám képviselőt (e sorok írója) Ercsi Város alpolgármesteri tisztségének betöltésére.

Feik Csaba jegyző elmondta, hogy az Önkormányzat ezzel mulasztásos törvénysértést valósít meg, mivel a törvényi előírások szerint az alakuló vagy az azt követő testületi ülésen a Képviselő-testületnek Alpolgármestert kell választania. Elmondta, hogy emiatt várhatóan a Kormányhivatal fel fogja szólítani az Önkormányzatot a törvénysértő állapot felszámolására, végső esetben pedig bírósági eljárásban fogja érvényesíteni a törvényi előírásokat.

Alpolgármester-választás

Elfogadta a Képviselő-testület a Dunakavics Kft gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót. Elhangzott, hogy mivel korábban a Kft a zöldfelületek fenntartását 70 közmunkással végezte, jelenleg pedig ez a szám 20 főre csökkent, a feladat ellátására más szereplők, többek között a Duna Herba Szociális Szövetkezet is bevonásra kerültek, ezzel pedig a jogszabályoknak nem megfelelő állapot alakult ki, ugyanis az Önkormányzat a zöldfelületek karbantartásáért több vállalatnak vállalkozási szerződés keretében, a Dunakavics Kft-nek pedig támogatásként fizet ellenszolgáltatást.

Az Önkormányzat ezért a februári testületi ülésig felülvizsgálja a Dunakavics Kft támogatási szerződését,

és a városgazdálkodási feladatok elosztását az egyes vállalatok között. Mindezek mellett a Dunakavics Kft számára a Képviselő-testület megszavazta 3,5 millió forint támogatás kifizetését az aktuális tartozásaik kiegyenlítése céljából.

A Kft ügyvezetői feladatait ellátó Orbán Balázs ügyvezető szerződése ugyanakkor december 31-gyel lejár, ő pedig úgy nyilatkozott, hogy az ügyvezetői tevékenységét január 31-ig tudja csak vállalni, ugyanis szeretne nyugdíjba vonulni. Jövőre ezért a megváltozott vállalati struktúrához igazodva új ügyvezetőt is kell találjon az Önkormányzat.

Vita a Dunakavics helyzetéről

A Képviselő-testület elfogadta az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ NKft tájékoztatóját. Elhangzott, hogy a négy fenntartó Önkormányzat közül három ki kíván szállni a fenntartási szerződésből, és ehelyett a tényleges használat arányában kíván működési hozzájárulást fizetni a rendelő felé, és olyan rendszer kidolgozását szorgalmazza, amiben a négy Önkormányzaton kívül azok a további Önkormányzatok is fizetnek hozzájárulást, amelyikeknek a lakosai igénybe veszik a rendelőt. Ebben a rendszerben a jelenlegi ellátási adatok alapján Ercsire továbbra is nagyjából az Önkormányzatokra eső fenntartási költségek fele hárulna. Ezt a rendszert sem támogatja azonban a környékbeli összes Önkormányzat. Szabó Tamás polgármester ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ercsi Város Önkormányzata továbbra is fenn kívánja tartani a szakrendelőt. Elmondta, hogy az Önkormányzatok által fizetendő működési hozzájárulás éves mértéke nagyjából 60 millió forint, illetve, hogy

a rendelő éves betegforgalma nagyjából 35 000 fő, amiből nagyjából 25 000 fő ercsi lakos.

A Képviselő-testület a Járóbeteg-szakellátó Felügyelőbizottsági tagjává javasolja megválasztani Barabásné Agárdi Katalint.

Tájékoztató a Járóbeteg-szakellátó helyzetéről

A háziorvosi ügyeletet ellátó Inter-Ambulance ZRt kérelmezte a Szent László Völgye Kistérségi Társulásnál, hogy a Társulás által az ügyeleti szolgáltatásért fizetett havi 1 250 000 Ft-os díjat 1 750 000 Ft-ra emeljék. A Képviselő-testületnek ezt a szerződésmódosítást nem támogatja, mivel a szolgáltatást nem tartja kielégítőnek.

Tárgyalta a Bizottság az intézményekben a közétkeztetést ellátó Prizma-Junior ZRt kérelmét, amiben a szerződés szerinti áraik 11%-os emelését kérik 2020-ra. A szolgáltató ügyvezetője elmondta, hogy 2019-ben a bérköltségeik 12 %-kal, az alapanyag árak pedig még nagyobb mértékben növekedtek. Kifejtette, hogy az áremelést az Önkormányzat az állami normatívában tudja érvényesíteni, ezért elmondása szerint az Önkormányzat számára ez többletkiadást nem jelent. Összesítése szerint a megemelt szerződéses árak mellett a közétkeztetés 2019-ben 101 millió forintba kerülne. Elmondta azt is, hogy tudomása szerint a szolgáltatás színvonalával mindenki elégedett.

Hozzászólásomban (Fischer Ádám, képviselő, e sorok írója) arra hívtam fel a figyelmet, hogy a szolgáltató egy közbeszerzési eljárásban nyerte el a megbízását 2018-ban 3 év időtartamra. Elmondtam, hogy a Kormány a szakszervezetekkel 2016-ban 2 évre szóló bérmegállapodást kötött, aminek értelmében 2017-ben 15, 2018-ban pedig 8%-os minimálbér-emelés valósult meg, azaz a Junior ZRt-nek 2018-ban felelősen terveznie kellett volna a nagymértékű béremelkedési dinamika hatásaival. Emlékeztettem arra is, hogy a szolgáltató szerződése rögzíti, hogy a díjai évről-évre az aktuális infláció mértékében automatikusan emelkednek, illetve arra is, hogy ennek ellenére 2018-ban az Önkormányzat már jóváhagyott a részükre egy 9%-os emelést. Összehasonlításképpen azt is elmondtam, hogy míg az Önkormányzat nagyságrendileg 2 milliárdos költségvetés mellett többtízmilliós hiánnyal küzd, addig a Junior ZRt 2018-ban 4 milliárdos forgalom mellett 100 milliós adózott eredményt ért el. Ebben a helyzetben azt javasoltam, hogy az Önkormányzat ne tegyen szívességet egy nálánál kétszer nagyobb, és sokkal jobb anyagi helyzetben lévő szervezet felé, és a 2019-es áraknak az inflációval megnövelt értékével hagyja jóvá a szerződés módosítását.

A Képviselő-testület végül a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően az árak 9%-os emelését hagyta jóvá.

Vita a Prizma Junior ZRt közétkeztetési áremelési kérelméről

Az Önkormányzat arról hozott határozatot, hogy az év végén, és az év első hónapjaiban lejáró szerződéseit változatlan feltételekkel meghosszabbítja 2020. március 31-ig. A meghosszabbítani szándékozott szerződések között informatikai, nyomdai, médiaszolgáltatásokra és közterület-fenntartásra irányuló szerződések találhatók. A szerződések költségvonzata 2020 első három hónapjában nagyságrendileg 17 millió forint.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az Ercsi kalauz nevű turistatérkép és a Megyei Értéktárba bekerült öt ercsi értéket bemutató kisfilmek gyártására előirányzatot biztosít a 2020. évi Költségvetésben.

A Képviselő-testület megállapította az Önkormányzat tagjainak a tiszteletdíjait.

A képviselők havi tiszteletdíja bruttó 59 700 Ft, ami a bizottságokban is dolgozó képviselők esetében 35 600 Ft-tal egészül ki.

Bruttó 35 600 Ft azon bizottsági tagoknak is a tiszteletdíja, akik nem képviselők. A bizottságok elnökeinek tiszteletdíja az eddigiek helyett bruttó 143 000 Ft. A tanácsnok tiszteletdíja pedig szintén az eddigiek helyett bruttó 200 200 Ft.

Az Állam által a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára meghatározott 38 600 Ft-os illetményalapot az Önkormányzat 2020. évre 45 000 Ft-ra egészíti ki.

Elfogadta a Képviselő-testület mindhárom önkormányzati bizottság 2020. évi ellenőrzési tervét. A Humán Bizottság a közétkeztetés és a pedagógushiány helyzetét kívánja ellenőrizni. A Pénzügyi Bizottság a civil szervezetek pénzügyi elszámolásait, az önkormányzati rendeletek aktualitását, az Önkormányzat szerződéseit, illetve a folyamatban lévő beruházásokat. A Szociális Bizottság pedig szintén a közétkeztetést, továbbá az ingyenes étkezést igénybe vevők körét és a közfoglalkoztatottak munkaterületen való tartózkodását.

Utóbbival kapcsolatban hozzászólásomban (Fischer Ádám, e sorok szerzője) kifejtettem, hogy szomorúnak találom, hogy a Szociális Bizottság ahelyett, hogy olyan ellenőrzési feladatokat választott volna maga számára, amivel a méltatlan körülmények között élő emberek életkörülményeinek a javulását szolgálhatta volna, olyan ellenőrzéseket szeretne foganatosítani, ami a legrosszabb körülmények között élő helyiek számára juttatott alamizsnákhoz való hozzáférésből is kizárhat embereket.

Vita a Szociális Bizottság ellenőrzési tervéről

Baczakó Andrea képviselő elmondta, hogy az ingyenes étkezéssel kapcsolatban azért tartja fontosnak az ellenőrzést, mert minden évben az a tapasztalatuk, hogy rengetegen igénylik a nyári szünidőre, de az idő előrehaladtával egyre kevesebben veszik igénybe, így az étel nagyrésze kárba megy. Sandi József képviselő elmondta, hogy úgy gondolja, az Önkormányzatnak azokat kell a Közmunka programban foglalkoztatnia, akik el is látják a feladatukat, így szerinte igazságos eljárás ellenőrizni, hogy ki az, aki nem tölti ki a munkaidejét. Viszontválaszomban elmondtam, hogy a szabályok betartását természetesen fontosnak tartom, de szerintem rossz szemléletet tükröz az, hogy egy szociális ügyekért felelős bizottság kizárólag a legszegényebbek szabálykövetését kívánja ellenőrizni, míg a jobb módúak, illetve az Állam vagy az Önkormányzat szabálykövető magatartását nem.

Elfogadta a Képviselő-testület a 2020-as munkatervét. Ennek értelmében a Testület a munkaterv szerinti üléseit minden alkalommal 17:00-kor kezdi. Hozzászólásomban (Fischer Ádám, képviselő, e sorok írója) amellett érveltem, hogy a Képviselő-testület és a bizottságok ülései 18:00-s kezdettel kerüljenek összehívásra, tekintettel arra, hogy a Város népének egy jelentős része a Városon kívül dolgozik, így a helyi közéletbe való bevonódást ellehetetleníti a nyílt ülések korábbi kezdése. A Testület ezt a módosító-javaslatot elutasította.

Papp György tanácsnok beszámolt a Közbiztonsági Munkacsoport működéséről. A Munkacsoport tagjai: Papp György tanácsnok, Gólics Ildikó a Humán Bizottság elnöke, Vajdics András, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Czobor Imre a térfigyelő kamerák üzemeltetését végző megbízott, Szabó Zoltán az Ercsi Rendőrőrs vezetője, Bali Imre rendőrfőtörzszászlós, Christe Rezső a Polgárőrség vezetője, illetve Feik Csaba jegyző. Dolgoznak a 2020. évi Közbiztonsági Intézkedési Terven.

A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét, a 2020-2023. időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervét, az ErcsiWeb beszámolóját, a Szent László Völgye Kistérségi Társulás társulási szerződésének módosítására irányuló határozatát, a Roma és a Horvát Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodásokat, a Képviselő-testület 2020. évi munkatervét, a Lakihegy Rádió beszámolóját, a 2020. évi városi rendezvények köréről szóló tájékoztatást és a Művház nyitvatartásának a módosításáról szóló javaslatot.

A felsoroltak közül több napirendi pontot a Humán Bizottság  vagy a Pénzügyi Bizottság részletesen is megtárgyalt. Az azokról az ülésről készült beszámolók ide és ide kattintva olvasható.

A testületi-ülésről készült teljes felvétel itt tekinthető meg:

komment
Címkék: KÖZÖS ERŐVEL

A bejegyzés trackback címe:

https://ercsifalanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr3815357948

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.