ERCSI FALANSZTER

Elfogadta a Képviselő-testület a Város 2020. évi Költségvetését

2020. február 06. 22:00 - FischerÁdám

Az Ercsi Kinizsit 24,2 millió forintos támogatásban részesítette az Önkormányzat. Az alapellátás vezetője tárgyal a Szép és Ép Fog Kft fogorvosaival arról, hogy összeegyeztethető-e a tb-finanszírozott és a fizetős szolgáltatásuk az Egészségházban. Kiderült, hogy az üres háziorvosi praxis betöltésére jelentkezett orvossal az Önkormányzat nem fog tudni megállapodni. Továbbra sem választott Alpolgármestert a Képviselő-testület. A Járóbeteg-szakellátó 2020. évi Költségvetése 271 millió forint, amiből Ercsire 51 millió jut. A Város 2020. évi Költségvetése 1,7 milliárd forintos kiadással számol, az egyensúlyhoz azonban 158 millió forintért kellene ingatlanokat eladni. Újra edzéseket tart Ercsiben a Szitye Boksz, ezúttal a Tiszti klubban. A rali megrendezésére sajnos idén nem lesz pénze az Önkormányzatnak, a Fő utca pedig májustól egyirányú lesz. Nyílt ülést tartott a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság és a Képviselő-testület. Fischer Ádám képviselő beszámolója.

f_001_1.png

A Pénzügyi Bizottság napirend előtt hallgatta meg Flórián Gábort, az Ercsi Kinizsi Sportegyesület elnökét az Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatban. Flórián Gábor elmondta, hogy a támogatási kérelmük a működéssel kapcsolatos és a beruházásokkal kapcsolatos költségekből tevődik össze. A megyei elsőosztályú labdarúgó bajnokságban való részvételhez és a 155 igazolt sportoló számára sportolási lehetőség biztosításához a működési kiadások 28 millió forintos nagyságrendet érnek el a labdarúgó és a kajak-kenu szakosztályra is kiterjedően. Ebből az összegből azt kérte az Egyesület, hogy az Önkormányzat 16,1 millió forintot térítsen meg. A labdarúgó szakosztály további 9,7 millió forintra is igényt tart a folyamatban lévő beruházásainak a befejezésére, amiknek abban a tudatban álltak neki, hogy az előző városvezetés azokhoz az önrészt biztosítására ígéretet adott. Ez az összeg a sporttelepen az új klubház és a műfüves pálya befejező munkálatainak, a régi öltöző elbontásának és a helyére parkoló és járdaépítésnek, valamint a Rákóczi út mentén új kerítés építésének a költségeiből tevődik össze. Az Önkormányzat végül úgy döntött, hogy a működési költségek 90%-át, illetve a már korábban beígért beruházási önrészek 100%-át biztosítja a Sportegyesület számára, azaz

összesen 24,2 millió forintot 2020. évben.

A Képviselő-testület ülésén Gólics Ildikó napirend előtti hozzászólásában az kérte, hogy az Önkormányzat lépjen be a Cu-MT Faktor Kft ercsi telephelyének az engedélyezésére indított Környezetvédelmi Hatósági eljárásba, mint ügyfél, ugyanis az eljárással kapcsolatban sok bizonytalanságot lát. Elmondta, hogy a legutóbbi Testületi ülésen a Társaság ügyvezetője úgy nyilatkozott, hogy rendelkeznek Környezettanulmánnyal, azonban azóta már olyan információkat kapott, hogy ez a dokumentum nem áll rendelkezésre. Szabó Tamás polgármester válaszában elmondta, hogy megvizsgálja a kérdést.

Napirend előtti hozzászólásomban (Fischer Ádám, képviselő, e sorok írója) a legutóbbi Testületi ülésen, az általam napirend előtt felvetett ügyekkel kapcsolatban kértem újra tájékoztatást. Több ügyben továbbra sincsenek friss információk, azonban a fogászati alapellátás helyzetéről Várföldi Tamás, az egészségügyi alapellátás vezetője tudott tájékoztatást adni. Elmondta, hogy az egészségügyi alapellátási kötelezettsége minden orvosnak a saját körzetébe tartozó betegekre terjed ki, az azon kívülieket pedig nem kell ellássák, de elláthatják. Az alapvető szabály az, hogy az alapellátó orvos elláthat magánbetegeket az alapellátási rendelési idejében, ha az nem akadályozza az alapellátásra jogosult betegek folyamatos ellátását. Várföldi Tamás felkérte a fentiek miatt Bányász Szilvia fogorvost, hogy a korábban a rendelőjére kihelyezett tájékoztatókat – amikben azt írta, hogy a körzetén kívüli, nem sürgős betegeket csak térítés ellenében látja el – távolítsa el, és a jövőben tartózkodjon az ilyen fajta különbségtételtől a betegek között. Meglátása szerint

az időpontra érkező magánbetegek ellátása sokszor hátráltathatja az alapellátásban részt vevő betegek ellátását,

ezért úgy gondolja, hogy a kérdést a jövőben rendezni szükséges az Önkormányzat és a Szép és Ép Fog Kft közötti ellátási szerződés felülvizsgálatával.

Tájékoztató a fogászati alapellátás helyzetéről

Szabó Tamás napirend előtti felszólalásában tájékoztatta a megjelenteket a betöltetlen háziorvosi praxis helyzetéről. Elmondta, hogy van egy érdeklődő orvos, aki jelenleg a Vásárosnaményi Járási Hivatal Járási Tisztifőorvosa. Rendelkezik általános orvosi diplomával, azonban háziorvostani szakvizsgával nem. A szóban forgó orvos a „Praxisprogram 1” nevű állami program keretében szeretné ellátni az üresen álló körzetet, ennek a programnak azonban nagyon szigorú keretei vannak. A részvevő orvos az Állam alkalmazottjaként tölthet csak be háziorvosi praxist, azaz az Önkormányzatnak szerződést kell kötnie az Állammal a körzet ellátására. További feltétel, hogy a programban résztvevő háziorvos-jelölt mellé kell rendelni 2 helyettesítő háziorvost, akik helyettesítik a jelöltet, amíg az a kötelező klinikai gyakorlatait teljesíti a legközelebbi kórházban, illetve egy mentor háziorvost is. A helyettesekkel kapcsolatban kikötés, hogy nem helyettesíthetik a jelöltet úgy, hogy összevonva látják el a saját körzetüket és a jelöltét, kizárólag saját rendelési idejükön kívül helyettesíthetnek. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy a jelöltet helyettesítő, többségükben nyugdíjas korú helyi háziorvosoknak reggeltől estig rendelniük kellene a helyettesítő napjaikon. Várföldi Tamás, az alapellátás vezetője ezeket a feltételeket nem tartja Ercsiben teljesíthetőnek. Mindezek miatt a Képviselő-testület úgy határozott, hogy

a jelenlegi érdeklődő orvos megkeresését visszautasítja, és előkészíti egy új pályázat kiírását a praxis betöltésére.

 Tájékoztató a betöltetlen háziorvosi körzet helyzetéről

Szabó Tamás polgármester ötödik alkalommal is Fischer Ádám képviselőt (e sorok írója) jelölte az alpolgármesteri tisztség betöltésére. A Képviselő-testület azonban az eddigieknek megfelelően 4 igen és 5 nem szavazattal

elutasította Fischer Ádám Alpolgármesterré történő megválasztását.

Feik Csaba jegyző tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy az Önkormányzat azzal, hogy nem választja meg a Város Alpolgármesterét, mulasztásos törvénysértést valósít meg.

Alpolgármester-választás

Az Önkormányzat úgynevezett likviditási tervével kapcsolatban hozzászólásomban (Fischer Ádám, képviselő, e sorok írója) elmondtam, hogy üdvözlendőnek tartanám, ha az Önkormányzat a különböző terveit nem csak azért fogadná el, mert az jogszabályi kötelezettsége, hanem a terveket időről-időre elővéve ellenőrizné, hogy az évközi működése az előzetes tervek szerint alakul-e, továbbá, ha azt tapasztalja, hogy nem, akkor tudna korrigálni a helyzeten. A Likviditási terv az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és kiadásait mutatja be havi bontásban, így kiderül belőle, hogy az Önkormányzatnak összességében hónapról-hónapra milyen lesz a költségvetési egyenlege. Szemléltető példaként felhoztam, hogy ha az előző Önkormányzat tavaly augusztusban elővette volna a Likviditási tervét, akkor megállapíthatta volna, hogy az augusztusig tervezett 75 millió forintos bevétel helyett csak 4-5 millió folyt be ingatlanértékesítésből. Ekkor látva ezt a 70 milliós lyukat, dönthetett volna úgy, hogy visszafogja a kiadásait, azonban ennek az ellenkezőjét tette: megemelt keretösszeggel útépítési közbeszerzést írt ki, ami csak tovább fokozta a hiányt. Ennek az elkerülésére azt a javaslatot tettem, hogy az Pénzügyi Bizottság rendszeresen vegye elő a Likviditási tervet, és az év közben folyamatosan ellenőrizze, hogy a bevételek és a kiadások a tervezett szinten alakulnak-e, ha pedig szükséges, tegyen javaslatot a korrekcióra. A Polgármesteri Hivatal képviselői válaszukban kifejtették, hogy idén a Képviselő-testület elé negyedévente fognak Költségvetési beszámolót terjeszteni, aminek alapján a korábbiaknál naprakészebb adatok állhatnak majd a Testület rendelkezésére a megfelelő döntések meghozatalához.

Mivel a Likviditási terv azonban nem a Pénzügyi Bizottság által javasolt bevételek és kiadások összege szerinti számokkal került kidolgozásra, a Képviselő-testület a terv elfogadásának elnapolása mellett döntött.

Vita az Önkormányzat Likviditási tervéről

A Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület is tárgyalta a Járóbeteg-szakellátó 2020. évi költségvetését. A szakellátó vezetése által előterjesztett költségvetés alapján a rendelő és a labor összes költsége 2020. évben 277 millió forint lesz terv szerint, a 100 %-ban uniós finanszírozású Egészségfejlesztési Irodát és Lelki Egészség Központot nem számítva. Az állami finanszírozás mértéke terv szerint 116 millió forint, az egyéb támogatások és saját bevételek összege 65 millió. A fenntartó önkormányzatokra így nagyjából 96 millió forintos támogatási igény hárul. Az érvényben lévő szerződések alapján ebből Ercsire összesen 59 millió forintos összeg jutott volna. Az ügyvezetés a költségek csökkentésére is kidolgozott javaslatokat. A szakrendelő számára az úgynevezett területi ellátási kötelezettségén kívül eső önkormányzatok lakosainak ellátása után a szóban forgó önkormányzatok által fizetendő hozzájárulások nagyjából 6 millióval, a dolgozók számára betervezett jutalmak és béren kívüli juttatások visszavonása, a biztonsági rendszer átalakítása, illetve egyes beruházások elhalasztása további 19 millió forinttal csökkenthette volna a 277 milliós keretet.

A Pénzügyi Bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal úgy döntött: a szóban forgó összesen 25 millió forinttal csökkentett Költségvetés elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek. Ebben az esetben az Ercsi Önkormányzatra eső költség 41 millió forint körül alakult volna. A Képviselő-testület azonban később úgy döntött, hogy mégsem vonja vissza a dolgozók juttatásait, nem szervezi át a biztonsági rendszert, és a szükséges beruházások elvégzését is jóvá hagyja.

A rendelő és a labor összesített Költségvetésének főösszege így 271 millió, az önkormányzatokra eső hozzájárulás 83 millió, az Ercsi Önkormányzatra jutó költség pedig 50 768 992 Ft-ra adódott.

A Pénzügyi Bizottság ülésén a rendelő vezetősége ugyanakkor elmondta, hogy az Ercsin kívüli fenntartó Önkormányzatok továbbra sem kívánnak hozzájárulást fizetni, így nem látják biztosítottnak a rájuk eső 33 millió forintos hozzájárulás beérkezését. Az Önkormányzatnak megfontolásra javasolják, hogy a minimális tulajdonrésszel rendelkező 3 önkormányzatot (Ráckeresztúr, Baracska, Kajászó) vásárolja ki Ercsi a szakellátót fenntartó Kft-ből, a környékbeli településekkel pedig kössön egyedi megállapodásokat a rendelő igénybevételének a feltételeiről.

Az Önkormányzat május 31-ig lehetőséget biztosít a Szitye Boksz Harcművészeti Egyesület számára heti 1-2 alkalommal, 17-20 óra közti időszakban, óránkénti 1000 Ft-os áron egy helyiség bérlésére a Tiszti klubban, különböző edzések megrendezéséhez.

A Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület is tárgyalta az Önkormányzat 2020. évi Költségvetésének tervezetét. Az előző évről áthozott hiány nagyon alacsony mozgásteret biztosított a Költségvetés tervezéséhez. Az eredeti javaslat értelmében 2020-ban a közintézmények dolgozói nem kaptak volna jutalmat és béren kívüli juttatásokat, a betöltetlen közalkalmazotti álláshelyek üresen maradtak volna, az Önkormányzat dologi kiadásai 10%-kal csökkentek volna, a civil és sportszervezet pedig nem részesültek volna támogatásban, ahogy az Önkormányzat tagjai sem tiszteletdíjban. A Költségvetés főösszege így 1 598 139 608 Ft lett volna. A Pénzügyi Iroda vezetője tájékoztatta a Bizottságot arról, hogy a jutalmak kifizetése 14 milliós, a béren kívüli juttatások kifizetése 15 milliós, a tiszteletdíjak kifizetése 22 milliós, az üres álláshelyek betöltése pedig 34 milliós költséget jelent az Önkormányzat számára. A dologi kiadások a korábbi szintnél 22 millió forinttal alacsonyabb szinten kerültek meghatározásra. A civil és sportszervezetek támogatása a Humán Bizottság javaslata és a Kinizsi kérelmei alapján 40 milliós összeg. A felsorolt tételeken megspórolható összeg tehát 147 millió forint körül alakult.

Hosszas vita után azonban Szabó Tamás polgármester javaslatára a Bizottság egyhangúlag úgy döntött, hogy azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a dolgozók juttatásai, a képviselők tiszteletdíjai, a civil és sportszervezetek támogatása, illetve a betöltetlen közalkalmazotti álláshelyek betöltéséhez szükséges keret fele kerüljön be a Költségvetésbe, melynek

főösszege így 1 691 830 470 Ft lett. A 93,5 milliós különbözetet a Bizottság első sorban ingatlanértékesítésből javasolja előteremteni.

A Testület ülésén Vajdics András, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság ülése óta hozzá eljutott belső ellenőri és könyvvizsgálói vélemények hatására a korábbi álláspontja megváltozott: annak ellenére, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén még támogatta a nagyobb főösszegű, módosított költségvetési-javaslatot, a továbbiakban azt nem tudja támogatni. Úgy látja, hogy a módosított javaslat értelmében

az Önkormányzat csak görgeti maga előtt a hiányt,

aminek véleménye szerint véget kell vetni. Elmondta, hogy meglátása szerint az Önkormányzat a vállalása ellenére nem tud majd jutalmakat fizetni az év végén a dolgozóknak, ő pedig nem szeretné az embereket átverni.

Sandi József képviselő hozzászólásában elmondta, hogy azt gondolja, hogy a Város közéletét a közintézmények dolgozói, a helyi civil és sportszervezetek, valamint a Képviselő-testület működteti. Úgy látja, a szóban forgó megszorítások hatására

sok civil és sportszervezet tevékenysége anyagilag ellehetetlenülne, a közalkalmazottak pedig elhagynák a Város közintézményeit,

mindenhol nőne a szakemberhiány, mindezek miatt pedig az alacsonyabb főösszegű költségvetési javaslatot nem tudja támogatni. Kifejtette, hogy a javaslatban meglátása szerint a bevételi oldal indokolatlanul pesszimista módon került megtervezésre, úgy gondolja, hogy a két javaslat közti 6%-os eltérés nem hordoz magában akkora kockázatot, ami vállalhatatlan lenne, azt mindenképpen be kell vállalni annak érdekében, hogy megtartsa a Város a közalkalmazottjait és a lakosságának az aktivitását. A 6%-os kockázat finanszírozására a meglévő ingatlanok egy részének eladása jelenthet megoldást álláspontja szerint, végső esetben pedig egy újabb, az ideihez hasonló készenléti hitel felvétele.

Vita a 2020. évi Költségvetésről

A Képviselő-testület végül 5 igen szavazattal 2 nem és 2 tartózkodás mellett a megemelt főösszegű javaslat szerint fogadta el a Költségvetési rendeletet.

Tárgyalta a Képviselő-testület a 2020. évi önkormányzati rendezvények körének a módosítását. A Város szűkös anyagi lehetőségei miatt szűkült a rendezvényekre rendelkezésre álló forrás is. Kikerült a tervből a Dunamenti Kővirágok februári rendezvénye, bekerült az Ercsi Egészséges Életmód Egyesület tavaszi és őszi egészségnapja, bekerült a Magyar Hősök Emléknapja előtt rendezendő „Ulticsata” és a Julcsika-Tercsike Dalostalálkozó is, az Eötvös-napokon viszont a költségek jelentős részét kitevő raliverseny idén nem kerül megrendezésre.

A Képviselő-testület határozott a Fő utca egyirányúsításáról.

Május elejétől így az utcában csak a Tűztoronytól a Duna-part felé lehet majd közlekedni autóval.

A Pénzügyi Bizottság elnapolta az aktuális közbiztonsági helyzetről szóló tájékoztató elfogadását.

Elfogadta a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló tájékoztatóját, a civil szervezetek 2019. évi támogatásainak felhasználásáról szóló beszámolót, a Város saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek következő 3 évre vonatkozó összege várható mértékéről szóló tájékoztatót, a Dunakavics Kft 2020. évi üzleti tervét, az óvodai beiratkozás rendjéről szóló határozatot, az óvodák nyitvartartásáról szóló határozatot, a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról szóló tájékoztatást és a polgármester legutóbbi Testületi ülés óta végzett munkájáról szóló tájékoztatót. 

 

A testületi-ülésről készült teljes felvétel itt tekinthető meg:

komment
Címkék: KÖZÖS ERŐVEL

A bejegyzés trackback címe:

https://ercsifalanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr3415473552

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.