ERCSI FALANSZTER

A helyi személyszállítást a következő időszakban a Volánbusz látja el

2020. január 28. 22:00 - FischerÁdám

Szóba került a hódkárok és a fogorvosi rendelés helyzete, bemutatkozott egy hulladékfeldolgozó vállalat, akik az Ipari Parkban kívánnak telephelyet létesíteni, ifjabb Balázs-Fülöp Ferenc pedig az apja elleni feljelentésről kérdezte a polgármestert. Az Önkormányzat a készenléti hitelkeret terhére megkezdte a tartozásainak a kiegyenlítését, valamint folyósította a havi működési hozzájárulását a járóbeteg-szakellátó felé is. Ezúttal sem választott Alpolgármestert a Testület. A helyi személyszállítási közbeszerzésen a Volánbusz ZRt adta a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. A Dunakavics ügyvezetője átmeneti jelleggel Pólya Gyula lesz. Vannak érdeklődő befektetők a Laktanyával és a Cukorgyárral kapcsolatban is. Nyílt ülést tartott a Humán Bizottság, a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Képviselő-testület is. Fischer Ádám képviselő beszámolója.

f_001_1.png

Napirend előtt Sandi József képviselő a hódok által okozott károkról adott tájékoztatást és tett javaslatot. Elmondta, hogy a hódok a Kis-Dunánál és a Kápolna környékén is jelentős mértékű fapusztítást végeztek, illetve a Kápolnánál a löszfalba vájt vackaikkal a partfal állékonyságát is veszélyeztethetik. Elmondása szerint a hód bár védett állat, de ahol nagyon elszaporodnak és komoly károkat okoznak, ott a hatóságok adnak rájuk ritkítási engedélyt. Javasolta, hogy a Vadex vadásztársaság, az Önkormányzat, a Horgászegyesület és a Duna-Ipoly Nemzeti Park részvételével üljön össze bizottság, ami a helyzet megoldásán dolgozik.

Napirend előtti hozzászólásomban (Fischer Ádám, képviselő, e sorok írója) külön köszöntöttem a Fidesz-KDNP képviselőcsoportját, akik ezúttal teljes létszámban jelentek meg a Képviselő-testület ülésén. Tájékoztatást kértem az Önkormányzat korábban a Sportpark Programban benyújtott pályázatával kapcsolatban. Ez egy nyertes pályázat, aminek a keretében az Önkormányzatnak lehetősége nyílt egy sportpark és egy futókör megépítésére. A sportpark megépült a Bercsényi utcai termelői piac mellett, a futókör azonban a mai napig nem.

Tájékoztatást kértem továbbá a fogorvosi rendelőben kialakult helyzettel kapcsolatban. Az ülés napján érkeztek hírek arról, hogy a Szép és Ép Fog Kft a rendelőjének az ajtajára kifüggesztett egy tájékoztatást, ami szerint a két fogorvosnak meghatározott körzetei vannak, és ők a saját körzetükön kívüli, nem sürgős betegeket csak térítés ellenében látják el. Elmondtam, hogy a háziorvosoknak, a gyerekorvosoknak és a fogorvosoknak is meghatározott körzeteik vannak, tudomásom szerint pedig bármelyik beteg mehet bármelyik orvoshoz, de az orvos a körzetén kívüli betegeket nem köteles ellátni. Tájékoztatást kértem arról, hogy

a Szép és Ép Fog Kft végezhet-e térítés ellenében szolgáltatást a normál tb-finanszírozott rendelésének az idejében.

Beszámoltam továbbá két lakossági megkeresésről is. Gyenei Éva jelenleg az Ipari Park területén él, de az ő háza előbb volt ott, mint az Ipari Park, azonban az azóta a háza mellett létesült csarnok olyan zajhatásokkal jár, ami megnehezíti a mindennapjait saját lakóhelyén. Kértem ezért Szabó Tamás polgármestert, hogy segítsen közvetíteni Éva és a vállalat között annak érdekében, hogy mindenki számára megnyugtató megoldás szülessen.

Kovács Krisztina a Nyár utcából levélben kérte az Önkormányzat segítségét a tarthatatlan állapotok felszámolásában. Írt a rossz minőségű földutakról, a járdák, a vízelvezetés és a közvilágítás hiányáról, valamint az illegális szemétlerakás okozta nehézségekről is. Leveléből kiemeltem, hogy szerintem a legsürgősebben orvosolandó probléma az, hogy a környéken nagy mértékben elszaporodtak a patkányok, ami egészen méltatlan helyzet 2020-ban Magyarországon. Gyors intézkedést kértem a patkányok kiirtására.

Válaszaiban Szabó Tamás elmondta, hogy a következő Testületi ülésig utánajár a Sportpark program állásának és a fogászati rendelésben kialakult helyzetnek. Gyenei Éva ügyében ígéretet tett arra, hogy keresni fog egy alkalmat, amikor tudnak egyeztetni a cég képviselőivel és Évával. Kovács Krisztina levelére válaszul elmondta, hogy az Önkormányzat tud a helyzetről és az anyagi lehetőségeinek a függvényében biztosítani fogja a felsorolt alapvető közműveket.

Papp György tanácsnok elmondta, hogy Kovács Krisztina levelét január 8-án neki utalta ki a polgármester, hogy foglalkozzon az üggyel. Jelezte, hogy a Közbiztonsági munkacsoport következő ülése előtt ellátogatnának a munkacsoport képviselői Krisztináékhoz felmérni a helyzetet, aminek a megoldásán dolgozni fognak.

 Képviselők napirend előtti felszólalásai

Napirend előtt számolt be tervezett tevékenységükről és válaszolt Gólics Ildikó képviselő mindenre kiterjedő kérdéseire Fahn Gábor, az Ercsiben hulladék-újrahasznosító üzemet létesíteni kívánó Cu-MT Faktor Kft ügyvezetője. Elmondta, hogy

a társaságuk különböző hulladék-kábeleket bont szét, dolgoz fel és ad el újra felhasználásra partnereiknek.

Csak gazdasági társaságoktól vesznek át hulladékot, a lakosságtól nem. Elmondása szerint munkájuk során hulladék a telepre csak érkezik, de a 100%-os újrahasznosításnak köszönhetően nem távozik. A folyamat során nem használnak fel semmilyen veszélyes anyagot, nem jár szaghatással, és a keletkező zajhatás is minimális, amit a helyi lakosok nem fognak észlelni. Kifejtette, hogy a tevékenységük megkezdéséhez szigorú környezetvédelmi engedélyezési eljáráson kell átesniük. Ez az eljárás már folyamatban van, hamarosan be is fejeződik. Az elkészült környezettanulmányok nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti. Terveik szerint nagyjából havi 300 tonna hulladékot fognak újrahasznosítani. A társaság az Ipari Parkban szeretne egy csarnokot bérelni, majd, ha gazdaságilag is sikeres lesz a telep, akkor szeretnék is megvásárolni a telket. A gépláncuk működtetésében 10-13 főt szeretnének foglalkoztatni, míg az előkészítő munkákban 15-20 főt.

 CU-MT Faktor Kft hulladék újrahasznosító telephelye

Ifjabb Balázs-Fülöp Ferenc napirend előtti hozzászólásában elmondta, hogy szerinte az apja ellen nemtelen támadások indultak,

az Önkormányzat pedig az interneten közzétette az ellene beterjesztett feljelentése. Kérdést tett fel arra vonatkozóan is, hogy a polgármester adott-e utasítást a nagymamájának a szociális otthonból való kitételére, illetve van-e a polgármesternek tudomása arról, hogy korábbi képviselők rokonai illetéktelenül tartózkodtak volna az otthonban. Szabó Tamás polgármester a válaszában elmondta, hogy ő nem tud arról, hogy az Önkormányzat bárkivel kapcsolatban részleteket tett volna közzé folyamatban lévő nyomozásokban, azonban azt megerősítette, hogy a feljelentés megtörtént. A Szociális Szolgálat dolgozóitól a hatályos törvények betartását kérte, tudomása pedig nincs korábbi képviselők rokonságának az otthonban való tartózkodásáról vagy nem tartózkodásáról.

 Ifj. Balázs Fülöp Ferenc napirend előtti felszólalása

A polgármester is tájékoztatta a megjelenteket néhány ügyben napirend előtt. Elmondta, hogy a testvérvárosi kapcsolatok felvételének szándékával január 5-7 között meghívásnak eleget téve a székelyföldi Madéfalvára látogatott. Beszámolt arról is, hogy a január 24-i Képviselő-testületi ülésen született határozatnak megfelelően aláírta a 100 millió forintos összegű készenléti hitelfelvételi szerződést az Erste Bankkal. Az összeg már elérhető az Önkormányzat számára, így meg is kezdődött a lejárt határidejű tartozásoknak a kiegyenlítése. Végül informálta a jelenlévőket a Forrás Néptánc Együttes 35 éves fennállására rendezett ünnepségen való részvételéről.

 Szabó Tamás polgármester napirend előtti tájékoztatója

A Fejér Megyei Kormányhivatal két törvényességi felhívást is intézett az Önkormányzat felé. Az elsőben a Képviselő-testület alakuló ülésén elkövetett eljárásrendi hibákra hívta fel az Önkormányzat figyelmét. Ilyen felhívást a megye szinte összes települése kapott. A második felhívás arra figyelmeztette az Önkormányzatot, hogy mulasztásos törvénysértésbe esett azáltal, hogy nem választotta meg a Város Alpolgármesterét az alakuló vagy az azt követő Testületi ülésen. A Testület mindkét felhívást tudomásul vette.

Szabó Tamás polgármester ezúttal is Fischer Ádám képviselőt (e sorok írója) jelölte az alpolgármesteri tisztség betöltésére.

A Képviselő-testület azonban az eddigieknek megfelelően 4 igen és 5 nem szavazattal elutasította Fischer Ádám Alpolgármesterré történő megválasztását.

 Alpolgármester választás

Döntött a Testület a helyi buszos személyszállítási közbeszerzésre beérkezett ajánlatok elbírálásáról. Az eljárásban 3 ajánlat érkezett. A legkedvezőbb ajánlatot adó ECB Travel Kft határidőre nem igazolta a teljesítésre való alkalmasságát. A másik két ajánlattevő közül

a Volánbusz ZRt 49 522 320 Ft-os, Makkai Attila egyéni vállalkozó pedig 81 000 000 Ft-os vállalkozó díjért vállalta volna a helyi járat üzemeltetését

az elkövetkező 18 hónapra. A Képviselő-testület így a közbeszerzési szabályoknak megfelelően a Volánbusz ZRt ajánlatát fogadta el.

Buszos személyszállítás elbírálása

A Képviselő-testült a Közbeszerzéseket Bíráló Bizottság tagjaivá választotta Gulyás Lászlónét, ifjabb Kónya Jánost, Ötvös Ferencet, Papp Miklóst és Vecsei Csabát.

A Dunakavics Kft ügyvezetői pozíciójáról január 31-i hatállyal Orbán Balázs lemondott. A helyére a Testület Szabó Tamás polgármester javaslatára Pólya Gyulát választotta meg ideiglenes jelleggel március 31-ig, a korábbi ügyvezető bérezésével azonos, havi bruttó 380 000 Ft-os megbízási díjért. Elnapolta viszont a Képviselő-testület a Dunakavics Kft üzleti tervének az elfogadását addig, amíg a további működésének a feltételeiről döntés nem születik.

Az egyik napirendi ponthoz érintőlegesen kapcsolódva Gólics Ildikó kitért a Járóbeteg-szakellátó finanszírozási gondjaira. Elmondta, hogy szerinte fontos, hogy az Önkormányzat a jövőben is fenntartsa a rendelőt. Emlékeztetett arra, hogy a szakellátó vezetői már a januári bérek megfizetéséhez is az Önkormányzat támogatását kérték, januárban 4 millió forintra lenne szükségük. Szabó Tamás válaszában egyetértett azzal, hogy a szakellátó fenntartása a Város érdeke és elmondta, hogy

az Önkormányzat a hitelkeret elérhetővé válása után egyből utalta is a rendelő felé a havi fenntartási hozzájárulását.

Elfogadta a Képviselő-testület a 2020. évi közbiztonsági Intézkedési tervet. Ahogy a Pénzügyi, Fejlesztési és Közbiztonsági Bizottság 2020. január 16-i ülésén, hozzászólásomban (Fischer Ádám, képviselő, e sorok írója) ezúttal is elmondtam, hogy ahhoz, hogy döntsünk az Intézkedési terv elfogadásáról, elengedhetetlennek tartanám, hogy a terv végrehajtásáért felelős Papp György tanácsnok beszámoljon az előző évi Intézkedési terv végrehajtásáról. Emlékeztettem, hogy Papp György a korábbi ülésen ennek a beszámolónak az elkészítését vállalta, azonban a beszámoló a mai napig sem került a Testület elé. Elmondtam, hogy jobb híján arra volt lehetőségem, hogy összehasonlítsam az idei évi Intézkedési tervet a 2019. évivel. Kifejtettem, hogy a két terv szinte szóról szóra megegyezik, és mivel vannak benne olyan pontok, amiknek a megvalósítása néhány órás munkával járna megítélésem szerint,

az a benyomásom, hogy az Intézkedési tervet senki sem követi figyelemmel,

hanem ez egy évek óta a fiókban lévő szöveg, amit a Testület évente egyszer változatlan tartalommal elfogad. Javasoltam ezért az Intézkedési terv elfogadásának az elnapolását addig, amíg nem kapunk jelentést az előző évben a terv alapján végrehajtott intézkedésekről. Papp György válaszában elmondta, hogy ő nem hajlandó papírokat gyártani, mert ez egy operatív jellegű munka. A Bizottság végül 7 igen, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett elfogadta az Intézkedési tervet.

 Vita a közbiztonsági intézkedési tervről

Szabó Tamás polgármester 2019. évi munkájáról szóló tájékoztatójában elmondta, hogy

mind a Cukorgyár, mind a Laktanya területe iránt akadnak érdeklődő befektetők.

 Beszámoló Szabó Tamás 2019. évi munkájáról

A Cukorgyári üzemek egy részén hulladék újrahasznosító, fémfeldolgozó telepet szeretne létesíteni egy osztrák társaság. A telephelyek ilyen célú hasznosításához módosítani szükséges a Helyi Építési Szabályzatot és lakossági tájékoztató fórumot is szükséges vele kapcsolatban rendezni. Más befektetők munkásszállásokat és raktárakat szeretnének kialakítani a területen. Érdekesség, hogy a gyár területén lévő épületek egy része eredeti, 1911-12-es állapotának megfelelően kerülne felújításra. A Laktanya jelentős része a Honvédelmi Minisztérium tulajdonában áll, így az Önkormányzatnak ezekkel kapcsolatban csak közvetítő szerepe van. Itt egy belga cég az érdeklődő, akik barnamezős területek „reorganizációjával” foglalkoznak. Lakóövezetet alakítanának ki, új lakóparkokkal, kertes házas területekkel, és a szükséges szolgáltató és közintézményekkel együtt. Sajnos a Minisztérium sok akadályt gördít a fejlesztések útjába. A Laktanya területével kapcsolatban egy izraeli befektető is kifejezte az érdeklődését, ők munkásszállót szeretnének építeni.

A polgármester röviden beszámolt a beruházások állásáról is. A Magyar Államkincstár felé indoklást kell leadni arról, hogy a folyamatban lévő fejlesztések miért vannak csúszásban. A Tiszti-klub felújítására elnyert 150 milliós uniós támogatásról is el kell döntenie a Testületnek a közeljövőben, hogy fel tudja-e használni, vagy lemond róla, mivel ebben az ügyben még a közbeszerzés lefolytatására sem került sor. A következő lépés az ügyben kivitelezői költségbecslések bekérése lehet, ami alapján tisztábban láthatnak a képviselők, hogy mennyi saját forrást kellene az Önkormányzatnak hozzárendelnie a felújítás elvégzéséhez.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége áprilisig össze kívánja állítani a kisvárosok fejlesztési igényeit, ugyanis a nagyvárosokra és a falvakra vonatkozó állami fejlesztési programok után a kisvárosok fejlesztésére is program indulhat. A polgármester az ezzel kapcsolatos egyeztetéseken a Szociális munkacsoport munkájában vett részt annak érdekében, hogy a Nőtlen tiszti szálló szociális otthonná alakítására sikerüljön támogatást szereznie.

Kérdésre válaszolva Szabó Tamás elmondta, hogy Kaszap Ferenc díjazás nélküli megbízási szerződéssel polgármesteri tanácsadóként működik mellette. A negyedik háziorvosi praxis betöltésére pályázó orvossal kapcsolatban kifejtette, hogy az érdeklődő doktornak nincs háziorvosi szakvizsgája, az ÁNTSZ osztályvezetőjeként dolgozik jelenleg. A szakvizsgát legkorábban 6 év múlva lesz lehetősége megszerezni.

A Városban továbbra sem állapít meg a fenntartó iskolai felvételi körzeteket.

Szabó Tamás polgármester a legutóbbi Testületi ülés óta végzett munkája kapcsán elmondta, hogy a Duna Településszövetség legutóbbi ülésén a szervezet alelnökévé választották. Beszámolt arról is, hogy a Polisz Kft januárban felmondta a gyepmesteri szolgáltatásra irányuló szerződését, azonban a 60 napos felmondási idő végéig még ellátják a feladataikat. A Polisz Kft kutyamenhelye a Kft tulajdonában lévő telken működik, így ott az Önkormányzatnak beavatkozási lehetősége nincsen. A polgármester felvette a kapcsolatot a környékbeli hasonló szolgáltatást nyújtó társaságokkal annak érdekében, hogy március után magasabb színvonalon folytatódjon ez a szolgáltatás is.

A Képviselő-testület elfogadta a 2019. évi költségvetés módosítását, a képviselők Köztartozásmentes Adózói Adatbázisba történő felvételéről szóló beszámolót, a Szabó Tamás polgármester 2019. évben igénybe vett szabadnapjairól szóló beszámolót, illetve 2020. évi szabadnapjainak ütemezéséről szóló tervezetet, a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak és a polgármesternek juttatandó éves cafetéria keretet és a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat ingatlanhasználati szerződésének a módosítását.

A Testület nem módosította az intézményekben fizetendő étkezési térítési díjakat, a Horvát és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat, illetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát sem, továbbá elnapolta az Önkormányzat Sportkoncepciójának és a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálási szabályzatának a tárgyalását.

 

 A testületi-ülésről készült teljes felvétel itt tekinthető meg:

komment
Címkék: KÖZÖS ERŐVEL

A bejegyzés trackback címe:

https://ercsifalanszter.blog.hu/api/trackback/id/tr9015453400

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.